Klachtenprocedure

Klachtenregeling
● In geval van klachten kunt u uw onvrede eerst met de zorgaanbieder bespreken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@sumeno.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de zorgaanbieder. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
● Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan u een klacht indienen bij de geschilleninstantie NIBIG via https://nibig.nl/therapeuten/klachten/. Het NIBIG probeert te bemiddelen tussen de zorgverlener en u om te proberen er toch nog samen uit te komen.
Lukt ook dit niet, dan zal de klacht worden doorgezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze neemt de klacht in behandeling en begeleidt u bij de afhandeling. Zorgaanbieder voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
● Wanneer u een klacht indient via het NIBIG, informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.