Algemene voorwaarden van Sumeno muziektherapie

Begrippen
● Zorgaanbieder: Sumeno, Mike Tenge.
● Beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging van Muziektherapie (NVvMT).
● Koepel: Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De FVB is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen.
● Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een zorgverlener heeft gehandeld volgens de geldige professionele standaard. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
● WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
● Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
● Behandeling: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
● Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door zorgaanbieder uit te voeren opdrachten.
● De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
● Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor de zorgaanbieder slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder
● De zorgaanbieder is lid van beroepsvereniging NVvMT. Deze vereniging is aangesloten bij de FVB. Informatie over deze beroepsverenigingen kunt u vinden op www.nvvmt.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl
● De zorgaanbieder handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVvMT. Deze kunt u vinden op www.nvvmt.nl.

Behandeling
● De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de 1e of 2e sessie.Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van een traject vindt u op www.sumeno.nl.
● De sessies duren 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
● U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Wanneer aanvullende informatie nodig is, kan alleen in overleg met u contact worden opgenomen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
● Op het moment dat de zorgaanbieder ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
● In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
● De zorgaanbieder werkt als vrijgevestigde muziektherapeut. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Sumeno kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling
● De kosten per therapiesessie bedragen € 75 euro per uur. Soms kan in overleg een ander tarief worden afgesproken. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.sumeno.nl of het informatiedisplay in de praktijk. Een kennismakingsgesprek is gratis.
● De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u aan het eind van de maand via de e-mail toegestuurd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
● Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Als betaling uitblijft dan zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Als betaling dan nog uitblijft kan een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten kunnen aan u worden doorberekend.
● De zorgaanbieder is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandelingafhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden mogelijk gedeeltelijk vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgaanbieder lid is aangesloten bij de FVB en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.sumeno.nl

Annulering
● Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet kan doorgaan. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de therapiesessie in rekening gebracht.
● Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering
● De zorgaanbieder is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgaanbieder reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht de rapportages en evaluatieverslagen in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 20 Jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laaste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
● De zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
● Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van FVB en NVvMT. Deze richtlijnen zijn op te vragen bij de zorgaanbieder.

Klachtenregeling
● In geval van klachten kunt u uw onvrede eerst met de zorgaanbieder bespreken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@sumeno.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de zorgaanbieder. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
● Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan u een klacht indienen bij de geschilleninstantie NIBIG via https://nibig.nl/therapeuten/klachten/. Het NIBIG probeert te bemiddelen tussen de zorgverlener en u om te proberen er toch nog samen uit te komen.
Lukt ook dit niet, dan zal de klacht worden doorgezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze neemt de klacht in behandeling en begeleidt u bij de afhandeling. Zorgaanbieder voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
● Wanneer u een klacht indient via het NIBIG, informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid
● U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
● De zorgverlener is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Sumeno.
● De zorgverlener heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekeringen beschermen de zorgverlener tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de verzekeraars Balens en Nationale Nederlanden.
● De zorgverlener is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, die dekkend is voor de WKKGZ. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
● De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG
● Sumeno houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.sumeno.nl meer informatie vinden, zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht
● Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland locatie Almere.