Privacy Verklaring Sumeno

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Sumeno een dossier aanlegt over uw behandeling. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
In onze praktijk heeft uw behandelende therapeut als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Zorgverzekering en polisnummer en prestatiecode
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'muziektherapie'.
• De kosten van het consult
• In sommige gevallen, wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals bij vergoeding vanuit PGB, wordt het burgerservicenummer op de factuur vermeld.